வள்ளுவருக்கு காவி பூசியதைப் போன்றதுதான் ராஜராஜ சோழனை இந்து என்று கூறுவது - சீமான்x