திமுகவுக்கு அதிமுகவும், அதிமுகவுக்கு திமுகவும் தேவை.. ஏன்?x