நகைக் கடன் தள்ளுபடி யாருக்கு? நிபந்தனைகள் நியாயமா?

x