"அனைத்து அமைச்சர்களின் ஊழல் பட்டியல் எங்களிடம் உள்ளது!" - ஆ.ராசா ஆவேசம்

x