விஜய் ஒரு பொருட்டே இல்லை! - மதுரையில் எச்.ராஜா பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு