"முதல்வரை விட்டுக்கொடுக்க முடியாது" - உடை விவகாரத்தில் சீமான் கருத்து