நாங்கள் தனித்து நிற்பதே சரி - நாம் தமிழர் வேட்பாளர் ஷெரின் பேட்டி