என் முதலியார் இனத்தவர்களே, நோட்டாவுக்கு போடுங்க: - ஆனந்தராஜ் சர்ச்சைப் பேச்சு