நாங்க வால் இல்ல, 'தல' - சீமானின் இறுதிக்கட்ட தேர்தல் பிரச்சாரம்