பிரச்சினையை தீர்க்காத தமிழக கட்சிகள் தான் குற்றவாளி: தங்கர்பச்சான் கோபம்