முத்திரைகள் செய்யும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்x