சின்ன கவனக்குறைவும் பெரிய பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும்x