கணைய புற்றுநோய் - இவற்றை தவிர்த்தால் வரும் முன் தடுக்கலாம்x