அங்கே போயிட்டு வந்ததில் இருந்து ரெண்டு நாள் சாப்பிடக் கூட முடியலைx