நாம் தமிழர் சீமான் ஒரு பாசிச கொள்கையுடையவர் ! பாசிசம் வெல்லாது..

x