குழந்தைகளுக்கு எதிரான இந்த குற்றங்களுக்கு நாம் தான் காரணம்x