"பாலகுமாரன் படித்துதான் விவரமே தெரிந்தது" - எழுத்தாளர் ஆத்மார்த்தி உரை

x