"மனிதராக வாழ்ந்து தெய்வமாக வணங்கப்படுகிறார் பாலகுமாரன்" - மணிப்பூர் ஆளுநர் இல.கணேசன் உரை

x