‘என் நாடி நரம்பெல்லாம் பாட்டுதான்; விசிலில் பாடிக்கொண்டே இருப்பேன்!’ - பாட்டுப் பாடும் பழ வியாபாரி

x