சென்னையில் நுரை பொங்கும் கடல் ... என்னதான் காரணம்?