'கம்பருக்குள் ஒரு கம்பர்' - மருத்துவர் திருமதி சுதா சேஷய்யன்