'இவருள்ளும் மேவிய இணையில் மேன்மைகள்' - கம்பன் விழாவில் ராஜாவின் மாணவர் அரங்கம்