'கம்பனும் வான்மீகியும்' - திரு தமிழருவி மணியன் சிறப்புரை