'மொழி எனும் சிறகு'- திருமதி பர்வீன் சுல்தானா சிறப்புச் சொற்பொழிவு