உலகக் கோப்பை காலியிறுதியில் இந்தியாவின் வெற்றி - ஒரு பார்வை