போராட்டத்தில் இறந்த இளைஞர் குடும்பத்துக்கு உதவுங்கள்: லாரன்ஸ் கோரிக்கை