"தியாகு என்னை மனத்துன்பத்தில் ஆழ்த்துகிறார்" - கவிஞர் தாமரை

x