'உன்னை பார்த்த நேரம்' பாடல் உருவான விதம் - ஆல் இன் ஆல் அழகுராஜாx