'இது தேர்தல் இல்ல...யுத்தம்..போர். இது போர் அல்ல...யுத்தம்!'' - விஜயகாந்தின் கொளத்தூர் பிரச்சாரம்