"யானை குட்டி எங்க கூட இல்லாதது வருத்தமா தான் இருக்கு"... பொம்மன் - பெள்ளி தம்பதி பேட்டிx