'பொன்னியின் செல்வன்' மூலம் மக்களிடம் வாசிக்கும் பழக்கம் அதிகமாகியுள்ளது - நடிகர் கார்த்தி | PS 1 |x