எப்பவுமே BANNERக்கு இருக்கிற மரியாதை தான் முக்கியம்x