"நான் கோயில்களுக்கு எதிரானவன் அல்ல" - சர்ச்சைக்கு நடிகர் சூரி விளக்கம்x