சப்டைட்டிலை மாற்றினால் நெஞ்சி ஈட்டி பாய்ந்தது போல் இருக்கும்: 'மொழிக் கோர்வையாளர்' ரேக்ஸ் பேட்டி(with Eng subs)

x