சி.வி.குமார் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜாங்கோ' டீஸர்x