அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்த 'தளபதி 65' - டாக்கீஸ் டுடே 61