"எடப்பாடி பயப்படமாட்டாரு, எந்த பால் போட்டாலும் அடிக்கிறாரு!" - அமீர் பளீர் பேச்சு