"பாரதிராஜா மேல செம கோபம்!" - மனம் திறக்கிறார் வடிவுக்கரசி