"ரஜினிகிட்ட வாய்ப்பு கேட்டதே இல்ல!" - மனம் திறக்கிறார் பாண்டு (பார்ட் 2)