"சாவடிக்கிறப்பா நீ" - விக்ரம் & துருவ் விக்ரம் கலகல பேச்சு