"தமிழ் மக்கள் சந்தோசமா இந்த படம் பார்ப்பாங்க" - தமன்னா