'சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை' - முதல் காட்சி ரசிகர்கள் கருத்து