சீரஞ்சிவி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'சைரா' உருவான விதம்