வீழ்ந்தாலும் வெற்றிபெற்ற அஜித்: விவேகம் பாடல் பற்றி யோகி-பி