விரும்பிக் கேட்டு A சான்றிதழ் பெற்றோம்: தரமணி பற்றி இயக்குநர் ராம்