அரசுக்கு பங்கு, சினிமாவுக்கு சங்கு: ஜிஎஸ்டி பற்றி டி.ஆர்