விஜய் தம்பினு விக்ராந்த் காட்டிக்க மாட்டாரு: ராம் பிரகாஷ் ராயப்பாx