இந்தப் படம் கடவுளின் நிமித்தம்: ரெசுல் பூக்குட்டிx