'அசுரன்' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன ?

'அசுரன்' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன ?
2 - 11%
2.5 - 3%
3 - 6%
3.5 - 11%
4 - 22%
4> - 47%