உங்கள் பார்வையில் எது பெஸ்ட்?

இந்த வாரம் வெளியான படங்களில், உங்கள் பார்வையில் சிறந்தது என கருதுவது...
கட்டா குஸ்தி - 57%
கோல்டு - 7%
டிஎஸ்பி - 8%
மூன்றும் - 2%
மூன்றுமில்லை - 26%


Related Articles

x